Brande MFK

© 2018 by Emilia L. Krusager. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle

Brande modelflyveklubs 

vedtægter

Vedtægter, godkendt 2015

Vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 2015

Vedtægter for Brande modelflyveklub.

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Brande Modelflyveklub.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande kommune.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at varetage interessen for modelflyvning på lokalt plan samt at forestå kontakten til lokale myndigheder og Modelflyvning Danmark (MDK), som klubben er tilknyttet.

 

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlem kan optages enkeltpersoner, som senest ved indmeldelsen er eller accepterer at blive medlem af MDK. Stk.

2. Der findes tre typer medlemmer: 1. Seniormedlemmer ( er fyldt 18 år) 2. Juniormedlemmer 3. Gæstemedlemmer er personer med bopæl udenfor Ikast-Brande kommune som samtidig er fuldgyldigt medlem af en anden klub tilknyttet MDK.

Stk. 3. Klubbens medlemmer er underlagt MDK's sikkerhedsbestemmelser.

 

§ 4 KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR

Stk. 1. Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling. Junior- og gæstemedlemmer betaler halvt kontingent.

Stk. 2. Ved første indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Gebyrets størrelse kan differentieres overfor juniormedlemmer og gæstemedlemmer. Der betales ikke nyt gebyr ved genindtræden i klubben.

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der udsendes skriftlig indkaldelse mindst to uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle fremmødte medlemmer har tale- og stemmeret.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer kræver det.

Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 7. Der udfærdiges et referat, som underskrives af referent og dirigent.

Stk. 8. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og evt. 2 stemme optællere.

3. Bestyrelsens mundtlige årsberetning.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget.

5. Valg til bestyrelsen. Skiftevis er 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

6. Valg af bestyrelses-suppleant for 1 år.

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr for det kommende år (se § 4 stk. 2).

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

 

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et almindeligt medlem. Hvert medlem er valgt for 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med 1 uges varsel, og med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat som underskrives af formand eller næstformand samt af referenten.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7 ØKONOMI

Stk. 1. Regnskab og revision følger kalenderåret

Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformand og kasserer i forening.

Stk. 3. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 4. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 8 ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1. Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling er for forslaget. Kan dette ikke opnås, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med simpelt flertal.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæringen, og afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne 1, 2 og 11 under § 5 stk. 8 foruden det eller de emner, der ønskes behandlet, og der føres referat som angivet under § 5 stk. 7.

Stk. 3. Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 10 EKSKLUSION

Stk. 1. Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde klubbens vedtægter og bestemmelser, samt bestemmelser, som det af myndighederne er blevet pålagt klubben at påse overholdelse af, kan bestyrelsen ekskludere pågældende medlem.

Stk. 2. Kontingentrestance udover to måneder kan efter beslutning i bestyrelsen medføre eksklusion af medlemmet.

Stk. 3. Beslutning om eksklusion kan appelleres til en generalforsamling, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

 

§ 11 NEDLÆGGELSE AF FORENINGEN 

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer af foreningen på en generalforsamling. Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Sidstnævnte generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter førstnævnte generalforsamling.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue børne- og ungdomsarbejdet i Ikast- Brande kommune.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now