top of page

Praktisk Info

Alle oplysninger om klubben

Klubnavn: Brande Modelflyveklub

Klub nr: 11

Etableret år: 1986

 

Godkendt til stormodeller: Ja

Krav om medlemsskab i MDK: Ja

Krav om A-certifikat: Ja

Vores dejlige flyveplads ligger i et åbent landområde på Engebækvej 49, 7330 Brande.

Flyvning er tilladt alle dage i dagtimerne året rundt.

I vores klubhus findes kort over flyvepladsens luftrum og flyveforbudszoner.

I sommerhalvåret bliver den ugentlige klubaften afholdt på onsdage fra ca. kl 19 på flyvepladsen - her er alle selvfølgelig velkomne.

Dog flyttes klubaftenen i vinterhalvåret indenfor på Bondegården, Jyllandsvej 31, 7330 Brande.

Vi flyver indendørs i Brande hallerne et par gange om måneden i vinterhalvåret.

Vi byder på:

 

Klubhus med varme

Toilet

Camping plads

Vand - Ikke drikkevand

El: 230 / 400 volt

Komfur

Køleskab

Kaffemaskine

Betaling til klubben

MobilePay: 35 462

Bank: 

Reg. nr: 9559

Konto nr: 565 003 62 49

VIGTIGT!

Husk at oplyse dit navn og hvad du betaler for

Betaling
Indmeldelse / kontingent

Senior medlem fra Over 18 år

1000 kr. / år

Junior medlem 10 - 17 år

500 kr. / år

Børne medlem 0 - 9 år

100 kr. / år

Gæstemedlemskab

500 kr. / år

Ovenstående medlemskaber er for 1 person, som samtidig er medlem af MDK. Kun senior medlemskab giver stemmeret til generalforsmlingen
 

Gæstemedlemskab omfatter 1 person, som samtidig er fuldgyldigt medlem af en anden klub tilknyttet MDK og medlemskab af MDK. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.
 

Passivt medlemskab

300 kr. / år

Passivt medlemskab, omfatter ret til at deltage i alle klubbens aktiviteter, på nær flyvning fra klubbens baner. Passivt medlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Passive medlemmer behøver ikke at være medlem af MDK

Indmeldelse
Pladsoplysninger
Til udefrakommende modelflyentusiaster

 

A-certifikat påkrævet for gæstepiloter

 

Medlemskab af MDK påkrævet

 

Arealbegrænsning:

Ingen lavtflyvning over offentlig vej

Tidsbegrænsning:

Mandag:9.00-SS

Tirsdag:9.00-SS

Onsdag:9.00-SS

Torsdag:9.00-SS

Fredag:9.00-SS

Lørdag:9.00-SS

Søndag:9.00-SS

 

Øvrige begrænsninger:

Ingen overflyvning af standplads, klubhus,  publikum samt parkeringsareal

A kontrollant: Ja

H kontrollant: Nej

 

 

S kontrollant: Nej

 

 

Stormodel kontrollant: Ja

 

 

Stormodel-H kontrollant: Nej

 

 

Stormodel-S kontrollant: Ja

 

 

Jet kontrollant: Nej


Flyvepladsregler


Formålet med dette regelsæt er at sikre, at flyvning på pladsen foregår på en god, sikker og hensynsfuld måde, således at personer, miljø og materiel beskyttes bedst muligt.


Klik på kortet for at se hvor der ikke må flyves

Piloten:

 • Skal overholde Luftfartslovens BL 9-4, samt andre love med relation til modelflyvning.'

 • Skal kunne forevise gyldig ansvarsforsikring der dækker skader forvoldt af luftfartøjer.

 • Gæstepiloter skal forevise gyldigt A-certifikat ved flyvning på pladsen, eller godkendes af et klubmedlem med A-certifikat.

 • Selvstændig flyvning i perioden før erhvervelse af A-certifikat, kræver at en instruktør eller A-certifikatindehaver fra klubben har godkendt pilotens evne til sikker flyvning på egen hånd og fornødent kendskab til flyvepladsreglerne.

Flyvning:

 

 • En flyveleder kan udpeges ved stævner og andre særlige begivenheder.

 • Opstart af modelfly må ikke være til fare for andre.
   

 • Ved taxi ud af standpladsen skal modellen fastholdes.
   

 • Efter landingen skal motoren slukkes før modellen drejes ind mod standpladsen.
   

 • Aktive piloter kan aftale en flyveretning og en sikkerhedslinje som ikke må overskrides.
   

 • Flyvende piloter skal stå samlet i pilotfeltet af hensyn til kommunikationen, og de bør holde hinanden orienteret om hvad der foregår, især starter, landinger og mand på banen.
   

 • Har en pilot særlige ønsker og behov omkring sin flyvning, bør øvrige tilstedeværende piloter orienteres og acceptere dette, før flyvningen udføres.
   

 • Ved brug af 35 og 40 MHz båndet skal frekvensklemmer anvendes.
   

 • Ved start af rotorfly, må rotoren ikke sættes i gang, før flyet er væk fra standpladsen.
   

 • Hover-flyvning med rotorfly skal foregå på den del af landingsbanen som ikke bruges til start og landing.

Modelflyet:

 • Piloten er ansvarlig for at såvel fly som øvrigt udstyr er i forsvarlig og sikker stand, og at der udføres funktionskontrol før hver flyvning.

 • Tvister og uenighed om god og sikker adfærd på flyvepladsen forelægges formanden skriftligt. Formanden kan vælge at forsøge mægling, eller anvise uenigheden til løsning på et bestyrelsesmøde.

Luftrummet:

 

 • Flyvepladsen er stormodelgodkendt. Sikkerhedsansvarlig udpeges af bestyrelsen og fremgår af klubbens hjemmeside.

 • Flyvning skal foregå indenfor de tilladte flyveområder i overensstemmelse med opsatte kort.

 • Flyvning over tilskuer- og opholdsområde samt standplads er ikke tilladt.

 • Flyvning over Engebækvej må ikke være til gene for evt. trafik.

 • Luftrummet over landingsbanen er forbeholdt start og landing. Flyvemanøvrer foregår i almindelighed uden for dette område.

Flyveplads:

 • Flyvepladsen må kun benyttes til modelflyveformål og aktiviteter i relation hertil.

 • Klubhus og flyveplads skal forlades ryddeligt, rengjort og aflåst.

 • Hunde skal være under fuld kontrol og må ikke færdes på startbanend.

 • Al færdsel med køretøjer på startbanen er forbudt.

 • Gæster skal opholde sig bag snublehegnet.

Flyveplads regler
bottom of page